تبلیغات
فروش الکترونیک - نگاهی به اقتصاد چین و علت پیشرفت آن
فروش الکترونیک
کسب و کار خود را به روز کنید
چین در برخورد با آموزه ها ی توصیه ها ی غرب در طی کردن مسیر توسعه، به صورت مستقل عمل کرد به عبارتی در مسیر طی شده توسط چین کمتر دست تسلط و سلطه ی خارجی ها و وابستگی را مشاهده می کنیم و بیشتر استقلال در حرکت و انتخاب مسیر را شاهد هستیم .

بر خلاف توصیه هایIMF مبنی بر اینکه مقدمه ی توسعه ی اقتصادی ، آزاد سازی  اقتصادی است شاهد آن هستیم هم اکنون کشور چین با
مدل جدیدی از نظام اقتصادی تحت عنوان اقتصاد سوسیالیستی بازار که دنگ شیائو پینگ ( معمار اصلاحات چین) آن را سوسیالیسم با ویژگی های چیینی نامید ، داعیه قدرت اول جهان را در سر می پروراند به گونه ای که حتی در گزارش ای که از سوی  سازمان توسعه و همکاری های اقتصادی منتشر شده است می خوانیم " چین تا سال 2020 می تواند با داشتن تقریبا نیمی از کل بازدهی اقتصادی سالانه کشورهایی که امروز جهان صنعتی را تشکیل می دهند، به بزرگترین اقتصاد جهانی تبدیل شود "  هم چنین در گزارشی از بانک بین الملل ای بازسازی و توسعه پیش بینی شده است که تولید ناخالص داخلی چین در 25 سال بعد بالغ بر 20 هزار تریلیون دلار شود که بسیار بیش از ایالت متحده (  که در آن زمان هزار تریلیون دلار است ) خواهد شد.

کشورهای امپریالیسم ( سلطه گر) مسیر کشورهای در حال توسعه را به گونه ای ترسیم کرده بودند که از آن به نفع خود استفاده نماییند و چین از جمله کشورهایی بود که در این مسیر طراحی شده قرار نگرفت .

کشورهای توسعه یافته علت اصلی توسعه نیافتگی کشورهای در حال توسعه را کمبود سرمایه معرفی کردند و خاطر نشان ساختند که کمبود سرمایه و فقر ناشی از آن کشورهای در حال توسعه را در دور باطل توسعه نیافتگی قرار می دهد و راه فرار از این دور باطل از بین بردن کمبود سرمایه می باشد و آنها علت کمبود سرمایه را در کشورهای در حال توسعه کشاورزی بودن ( سنتی بودن ) آنها نامیدند و مدعی بودند تنها در صورتی مسیر توسعه  را طی خواهد شد که ساختار اقتصاد سنتی به مدرن تبدیل شود و باید هر چه سریع تر به سمت صنعتی شدن حرکت نمایند.

 در ادامه آنها با تاکید بر اینکه  خود در انتهای مسیرتوسعه یافتگی اند،  به کشورهای در حال توسعه می گفتند : ما می توانیم در مسیر توسعه و صنعتی شدن به شما کمک کنیم  و کالاهای سرمایه ای و منابع مالی لازم را در اختیار شما قرار دهیم تا به سرعت همانند ما صنعتی شوید ولی این کمک های مالی و وامگیری از بانک جهانی و IMF را مشروط به قبول تعدیل ساختاری قرار داده بودند . تعدیل ساختاری به معنای نسخه ای برای تثبیت و نگه داری نظام سرمایه داری از طریق وابسته تر کردن و نیازمند تر کردن کشورهای در حال توسعه به نظام سرمایه داری کشورهای صنعتی بود.
چین بر خلاف ایده ی توسعه طلبانه غربی از طریق توجه به بخش کشاورزی سنتی رشد کرد ، چین زیر بار تعدیل ساختاری نرفت، چین زیر بار اقتصاد باز نرفت . چین خودش انتخاب کرد که به اقضاء اقتصاد خودش چگونه و در چه مسیری قرار بگیرد .

تا قبل از به قدرت رسیدن انقلاب کمونیست در چین ، چین کشوری به شدت عقب مانده و کشاورزی محسوب می گشت . وجود نظام ارباب – رعیتی و کمبود سرمایه گذاری های تولیدی باعث شد که بازده ی تولیدی در سطح پایین بماند . هم  چنین در بخش صنعت ، توسعه ی صنعتی این کشور ، از داخل شروع و تقویت نشد بلکه با عوامل خارجی عملی شد ( به عبارتی سلطه ی خارجی را چین قبل از پیروزی  انقلاب کمونیستی تجربه کرده بود) . پس از به قدرت رسیدن کمونیست ها در 1949 ، اهداف عمده اقتصادی رهبران کمونیست ، شامل دو بخش سوسیالیزه کردن اقتصاد و پیاده کردن اهداف مارکسیسم – لینیسم و توسعه ی اقتصادی بود ، استراتژی اقتصادی چین بسیار شبیه شوروی بود به عبارتی در چین و شوروی همواره رشد و توسعه ی اقتصادی تحت الشعاع ایدوئولوژی قرار داشت یعنی تا آن جایی که ایدئولوژی اجازه میداد ، توسعه ی اقتصادی صورت می گرفت . از همین رو ، در برنامه ریزی بلند مدت ، چین بیش از 25 سال ( و شوروی بیش از 65 سال) اندیشه های مارکسیسمی را مقدم بر رشد و توسعه ی   اقتصادی قرار داده بود، ولی از آنجایی که چین تعصب به اندیشه و ایدئولوژی اش نداشت با بروز ناکارامدی ایدئولوژی توسعه ، دست به تعدیل استراتژی خود زد.

ویژگی اقتصاد چین در طی سالهای (1949-1919) ، درون گرایی ، توسعه ی صنایع سنگین و کمبود سرمایه بود. به عبارتی چین تا قبل از پیروزی کمونیست ، کشوری مبتنی بر کشاورزی سنتی بود که هم زمان سلطه ی خارجی ها را در زمینه ی صنعتی شدن برون زا تجربه کرده بود . بعد از پیروزی دموکرات ها ، کشاورزی جدی گرفته شد و مقیاس تولید در کشاورزی ، به صورت واحدهای بزرگ تعریف گردید تا امکان صنعتی شدن کشاورزی فراهم گردد. لذا خرده مالکی جای خودش را به تعاونی های بزرگ و کشاورزی دسته جمعی داد و این زمینه ای بود تا استفاده از فناوری در کشاورزی فراهم گردد . اقداماتی از این دست چین را قادر ساخت تولید کشاورزی اش تا حدودی بیش از افزایش جمعیت رشد یابد.

در ادامه چین با مشکل عمده ای در خصوص کارایی پایین اقتصادی ناشی از ساختار کمونیستی و مشکلات انگیزشی آن رو به رو گشت و زمینه را برای تلفیق دو نظام اقتصادی در چین مهیا ساخت .
چین به دنبال ارتقاء کارایی از طریق توسعه بازار بود لذا نظام اقتصادی سوسیالیست بازار را پس از آغاز اصلاحات 1979 برگزید، نظامی مرکب از نظام سوسیالیست ای با سازوکار بازار.

نظام سوسیالیست بازار نظامی بود در جهت اصلاح روند صنعتی شدن چین . چین پس از  تجربه سلطه در امر صنعت ، صنعت را ملی اعلام کرد و برای ارتقاء بخش صنعت لزوم خصوصی سازی و ساز و کار تخصیص منابع از طریق مکانیزم بازار را ضروری یافت .

چین برای اصلاح روند صنعتی شدن به یکباره سیاست درهای باز و خصوصی سازی و مکانیزم باز را انجام نداد بلکه اصلاحات را ابتدا در حومه شهرها با تبدیل بنگاه های اقتصادی بخش ها و روستاها به صورت تعاونی و شرکت ها خصوصی و انفرادی آغاز کرد. بدین ترتیب برای بخش خصوصی فضایی برای فعالیت و توسعه ایجاد شد ، سپس این تجربه در شهر ها ، بدون ایجاد تغییرات در روابط مالکیت موسسات بزرگ دولتی ، به اجرا درآمد. در واقع بدون اقدام به خصوصی سازی بنگاه های بزرگ اقتصادی دولتی ، با ایجاد فضای فعالیت برای شرکت های خصوصی در مقیاس کوچک ( بهبود محیط کسب و کار) ، بار بخش های دولتی در تولید صنعتی به سرعت کاهش یافت . به عبارتی اصلاح تدریجی علت اصلی موفقیت چین بود.

چین در روند اصلاح تجارت خارجی نیز به یکباره درهای خویش را با کاهش تعرفه ها ، حذف سهمیه بندی و پذیرفتن سرمایه های خارجی به صورت نامحدود و برداشتن کنترل ارز و... باز نکرد . بلکه با احتیاط فراوان و به صورت تدریجی به سوی آزاد سازی  تجارت حرکت کرد ولذا پس از گذشت بیش از دو دهه از آغاز اصلاحات ، هنوز فاصله ی زیادی با معیارهای اقتصاد آزاد دارد . هم چنین در مورد جذب سرمایه های خارجی ، به جای باز کردن همه ی شهرهای به سوی سرمایه های خارجی که می توانست شوک عظیمی به اقتصاد ملی این کشور وارد کند ، ابتدا سرمایه ها را به سوی 4 منطقه ویژه اقتصاد هدایت کرد و سپس 14 شهر ساحلی را به روی سرمایه گذاران باز کرد . در مرحله ی سوم و پس از کسب تجربیات و موفقیت ها ، به تدریج شهرهای دیگر را نیز برای سرمایه گذاری خارجی آزاد اعلام کرد .

یکی از تفاوت  های عمده انجام اصلاحات در کشورها ی اروپای شرقی( چین و مالزی)  با کشورهای نظیر شوروی سابق و کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای نفتی مربوط به همین روش ها است ، کاری را که رهبران شوروی سابق می خواستند در کمتر از 2 سال به انجام برسانند  و منجر به بروز بحران های عظیم داخلی شد ، چینی ها در مدت بیش از 2 دهه اجرا کردند که افزایش ثبات داخلی را نیز به همراه داشت .

روش اقتصادی چین کاملا متفاوت آن چیزی است که در نسخه های توسعه خواهانه کشورهای توسعه یافته به کشورهای در حال توسعه دیده می شود .

چین روشی را اتخاذ کرد که به اقتضای اقتصادش به آن نیاز داشت . کمونیست زمان رشد کشاورزی در چین گردید ولی زمانی که روند توسعه با تفکرات سوسیالیستی قابل جمع نبود با اصلاحات تدریجی آنچه را که برایشان ضروری بود را انجام دادند و با ارتقاء ظرفیت جذب ، سرمایه گذاری خارجی را برای خود سودآور کرده و جذب اقتصاد داخلی کردند  و این در حالی بود که اغلب کشورهای در حال توسعه جهت صنعتی شدن و توسعه یافتن بدون برنامه ریزی و اصلاح تدریجی دروازه های خود را باز کردند و دم از کاهش میزان حجم دولت و افزایش خصوصی سازی زدند (نسخه IMF) بدون آنکه کوچکترین مقدمات و بسترهای لازم برای آن را فراهم نمایند .

آن چه که ، در کشور اتیوپی( به عنوان کشور  توسعه نیافته )  سبب توسعه نیافتگی بیشتر این کشور شد عبارت بود از قبول دستورالعمل های IMF مبنی بر آزاد سازی سرمایه و بازار آزاد و خصوصی سازی و...

و همین عوامل مذکور در خصوص کشور چین  نقش ارتقاء دهنده اقتصاد چین گردید ، چرا که مسیر چین مسیر انتخاب شده توسط اقتضائات توسعه نیافتگی خودشان بود.

اینجاست که پیوستن چین به WTO به ضرر کشورهای توسعه یافته منتهی میشود .چرا که چین زمانی به WTO می پیوندد که مقدمات توسعه یافتگی را قبل از وارد شدن به WTO انجام داده است .
نوع مطلب : آموزش و اطلاعات، 
برچسب ها : آموزش کسب و کار الکترونیک، مهارت در کسب و کار اینترنتی، اقتصاد چین،
لینک های مرتبط :

جمعه 21 اسفند 1394 :: نویسنده : پوریا ذاکری
یکشنبه 2 تیر 1398 07:33 ق.ظ

You reported that really well.
warnings for cialis cialis authentique suisse cialis generico in farmacia cialis kaufen we like it cialis soft gel cialis cost cialis 20 mg buy cialis uk no prescription cialis sans ordonnance cialis 10mg prix pharmaci
شنبه 1 تیر 1398 03:55 ب.ظ

You expressed it adequately.
cialis 05 cialis online canadian cialis cialis e hiv cilas cialis for sale in europa compare prices cialis uk purchase once a day cialis buy generic cialis does cialis cause gout
جمعه 31 خرداد 1398 11:15 ب.ظ

You explained it really well.
generic cialis at the pharmacy cialis 20mg miglior cialis generico cialis daily new zealand cipla cialis online cialis daily new zealand price cialis best only here cialis pills cialis generisches kanada buy brand cialis cheap
جمعه 31 خرداد 1398 07:24 ق.ظ

Regards, I appreciate it!
we recommend cheapest cialis cialis for sale buy name brand cialis on line prix cialis once a da generic cialis 20mg uk cialis sale online we recommend cialis best buy tadalafil tablets we like it safe cheap cialis cialis authentique suisse
پنجشنبه 30 خرداد 1398 02:13 ب.ظ

You have made your stand extremely clearly..
cialis from canada buying cialis in colombia cialis kamagra levitra cialis cuantos mg hay cialis pills boards cialis super kamagra buy cialis online nz ou trouver cialis sur le net cialis 20 mg cialis for bph
دوشنبه 27 خرداد 1398 02:27 ب.ظ

You said it very well.!
online cialis cialis pas cher paris cialis en 24 hora free cialis sialis cialis price in bangalore we like it safe cheap cialis what is cialis low cost cialis 20mg canadian cialis
دوشنبه 27 خرداد 1398 12:09 ق.ظ

You actually mentioned that adequately!
cheap cialis estudios de cialis genricos cialis therapie cialis great britain cialis in sconto cialis en 24 hora cialis arginine interactio cialis generico online wow cialis 20 low cost cialis 20mg
شنبه 25 خرداد 1398 08:18 ب.ظ

Regards. Excellent stuff!
non 5 mg cialis generici tadalafilo cialis herbs we recommend cialis best buy cialis billig cialis 20 mg best price cialis generico online costo in farmacia cialis cialis generika cialis manufacturer coupon
شنبه 25 خرداد 1398 06:11 ق.ظ

Fantastic write ups. Thank you.
cialis online deutschland safe site to buy cialis online brand cialis nl cialis reviews we recommend cheapest cialis comprar cialis 10 espa241a cialis pills boards only now cialis 20 mg cialis 05 cialis pas cher paris
جمعه 24 خرداد 1398 04:05 ب.ظ

Cheers, Numerous write ups!

cialis 5 mg para diabeticos prices for cialis 50mg buy cialis online nz dose size of cialis cialis pills price each generic cialis pro enter site 20 mg cialis cost cialis tablets for sale cialis super kamagra cialis price in bangalore
جمعه 24 خرداد 1398 01:34 ق.ظ

Incredible a lot of amazing info.
opinioni cialis generico cialis online napol enter site natural cialis generic cialis soft gels online cialis generic cialis cialis 30 day sample purchase once a day cialis warnings for cialis generic for cialis
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:49 ب.ظ

You actually revealed this well!
dose size of cialis cialis super acti american pharmacy cialis generic cialis pill online bulk cialis generic cialis in vietnam cialis canadian drugs cialis dosage recommendations buying cialis overnight click here take cialis
شنبه 18 خرداد 1398 11:09 ق.ظ

Whoa quite a lot of very good information.
buy brand cialis cheap buying brand cialis online comprar cialis navarr click now cialis from canada cialis uk cialis preise schweiz order a sample of cialis cialis prices in england cialis coupon cialis cipla best buy
شنبه 24 فروردین 1398 05:29 ق.ظ

Truly a good deal of terrific info.
order canadian prescriptions online canadian online pharmacies reviews aarp recommended canadian online pharmacies drugs for sale in mexico canadianpharmacyusa24h is it legal how safe are canadian online pharmacies canadianpharmacyusa24h is it legal most reliable canadian pharmacies canada pharmaceuticals online online pharmacy canada
پنجشنبه 15 آذر 1397 03:36 ب.ظ

You said it adequately..
look here cialis cheap canada cialis uk next day cialis 5 mg funziona cialis daily reviews wow cialis tadalafil 100mg 5 mg cialis coupon printable brand cialis generic brand cialis generic cialis tablets for sale buy cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 07:46 ب.ظ

Thank you, Quite a lot of data.

dose size of cialis when will generic cialis be available we like it cialis price cialis herbs cialis lowest price cialis 5 mg scheda tecnica online prescriptions cialis estudios de cialis genricos generic for cialis trusted tabled cialis softabs
چهارشنبه 14 آذر 1397 05:52 ق.ظ

Nicely put, Cheers.
calis cilas cialis 5 mg para diabeticos cialis generique 5 mg venta de cialis canada price cialis wal mart pharmacy calis only best offers 100mg cialis cialis online cialis 30 day trial coupon
سه شنبه 13 آذر 1397 07:26 ق.ظ

Lovely info. Thanks!
cialis pas cher paris enter site natural cialis cialis daily reviews prix cialis once a da cialis pills in singapore we recommend cialis info viagra or cialis chinese cialis 50 mg cialis herbs cialis generico postepay
دوشنبه 12 آذر 1397 07:05 ق.ظ

You said it perfectly..
cialis qualitat cialis e hiv cialis 20mg prix en pharmacie cialis generika cialis kaufen wo cialis generico postepay price cialis per pill ou acheter du cialis pas cher cialis manufacturer coupon india cialis 100mg cost
یکشنبه 11 آذر 1397 07:00 ب.ظ

Thank you, Excellent stuff!
cialis generico we like it safe cheap cialis callus order a sample of cialis we choice free trial of cialis cialis 100mg suppliers cialis prezzo al pubblico effetti del cialis generic cialis at the pharmacy how to purchase cialis on line
یکشنبه 11 آذر 1397 06:35 ق.ظ

Truly a good deal of beneficial info!
cialis e hiv 40 mg cialis what if i take wow cialis 20 cialis reviews cialis prices cialis 20 mg effectiveness we use it 50 mg cialis dose tadalafil 20mg cialis sale online cialis 05
شنبه 10 آذر 1397 07:19 ب.ظ

Whoa plenty of superb information.
cialis wir preise online prescriptions cialis recommended site cialis kanada comprar cialis 10 espa241a online prescriptions cialis cialis generisches kanada cialis coupon cialis online look here cialis order on line cialis generika in deutschland kaufen
جمعه 9 آذر 1397 06:56 ب.ظ

This is nicely said! !
buying cialis overnight cialis mit grapefruitsaft cialis for sale in europa bulk cialis cialis canada we use it cialis online store cialis for daily use cialis efficacit we like it safe cheap cialis cialis et insomni
پنجشنبه 8 آذر 1397 07:56 ب.ظ

Factor certainly taken!.
cialis australian price generic cialis 20mg tablets cialis for sale in europa we like it cialis price where to buy cialis in ontario cialis 5 mg funziona generic cialis in vietnam price cialis per pill no prescription cialis cheap canada discount drugs cialis
پنجشنبه 8 آذر 1397 08:13 ق.ظ

You've made the point!
preis cialis 20mg schweiz where to buy cialis in ontario cialis online deutschland tarif cialis france acquisto online cialis cialis pas cher paris cialis 100mg suppliers cialis tadalafil cialis without a doctor's prescription cialis with 2 days delivery
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:21 ب.ظ

Nicely put, Regards.
cialis in sconto cialis venta a domicilio cost of cialis cvs cialis 20 mg best price cialis generique 5 mg cialis et insomni cialis ahumada only here cialis pills tadalafil 5mg only here cialis pills
چهارشنبه 7 آذر 1397 07:39 ق.ظ

You said it very well..
cialis for daily use cialis efficacit precios cialis peru comprar cialis navarr sublingual cialis online order a sample of cialis cialis para que sirve tadalafil generic order a sample of cialis cialis lilly tadalafi
چهارشنبه 11 مهر 1397 05:44 ق.ظ

You said that exceptionally well.
cialis 5 effetti collaterali cialis sale online generic cialis soft gels cialis daily bulk cialis buy generic cialis cialis online nederland warnings for cialis american pharmacy cialis preis cialis 20mg schweiz
دوشنبه 9 مهر 1397 04:34 ق.ظ

You said that really well.
cialis herbs cialis sicuro in linea cialis generico postepay click here take cialis prices for cialis 50mg cost of cialis per pill cialis 5 mg para diabeticos cialis e hiv viagra cialis levitra cialis usa cost
یکشنبه 1 مهر 1397 06:36 ق.ظ

You definitely made your point.
canadianpharmacy drugstore online canadian pharmacys canadian pharmacy king discount canadian pharmacies prescriptions from canada without canadian prescription drugstore canadian pharmacy world trust pharmacy of canada canada drug pharmacy
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
لینکد این
آمار بازدید
آمار بازدید
درباره وبلاگ


با سلام خدمت تمامی کاربران محترم وبلاگ فروش و کسب و کار الکترونیک
ما در این وبلاگ تمامی سعی و همت خود را به کار گرفته و به جمع آوری مطالبی راجع به زندگی نامه مدیران موفق _ مهارت های زندگی _ مهارت هایی برای پیشرفت شغلی و...پرداخته ایم.
با امید اینکه مطالب این وبلاگ برای شما مفید واقع شود.

مدیر وبلاگ : پوریا ذاکری
نویسندگان
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
ابزار سئو

Meta Tag Analyzer